گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

خوبی در مقابل بدی

بدی را بدی سهل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء

احسان پیش از مرگ

برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست
سعدی