فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

احسان فقط برای خدا

عرب تازه مسلمانی، در مسجد مدینه از مردم کمک خواست. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به اصحاب خود نگریست. سلمان فارسی برخاست تا نیاز آن مستمند را بر طرف سازد، هر جا رفت با دست خالی برگشت، با ناامیدی به طرف مسجد می آمد که چشمش به منزل حضرت زهرا (علیه السلام) افتاد. با خود گفت: فاطمه سرچشمه تمام نیکی هاست. به همین منظور در خانه را کوبید و داستان عرب مستمند را شرح داد، حضرت زهرا (علیه السلام) فرمود: یا سلمان و الذی بعث محمداً بالحق نبیاً ان لنا ثلاثاً ما طمعنا و ان الحسن و الحسین قد اضطر باعلی من شده الجوع؛ ای سلمان به خدایی که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را به پیامبری برگزید، سه روز است که غذایی نخورده ایم و فرزندانم حسن و حسین (علیه السلام) از شدت گرسنگی بی قراری می کردند و خسته و مانده به خواب رفته اند. اما نیکی و نیکوکاری را که در خانه مرا کوبیده است، رد نمی کنم. آنگاه پیراهن خود را به سلمان داد تا در مغازه شمعون یهودی گرو گذاشته، مقداری خرما و جو قرض بگرید. سلمان فارسی می گوید: پس از دریافت جو و خرما به طرف منزل فاطمه (علیهم السلام) آمدم و گفتم: دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مقداری از این غذاها را برای فرزندان گرسنه ات بردار! فرمود: یا سلمان هذا شی ء أمضیناه لله عزوجل؛ ای سلمان! این کار را فقط برای خدای بزرگ انجام دادیم؛ لسنا نأخذ منه شیئاً؛ هیچ چیز از آن را بر نمی داریم.(135)

اشعار

خوبی در مقابل بدی

بدی را بدی سهل باشد جزاء اگر مردی احسن الی من اساء