فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر احسان

امام صادق (علیه السلام): ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربه نفس الله عنه سبعین کربه من کرب الدنیا و کرب یوم القیامه؛(118) هر مؤمنی که گرفتاری مومنی را بر طرف کند، خداوند هفتاد گرفتاری از دنیا و آخرت از وی دور می سازد.

بهره مندی از احسان؛ حتی بعد از مرگ

قال الامام الصادق (علیه السلام): ست خصال ینتفع بهاالمؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرأفیه، و قلیب یحفره، و غرس یغرسه، و صدقه ماء یجریه و سنه حسنه یؤخذ بها بعده؛(119) شش فضیلت است که مؤمن بعد از مرگ از آنها بهره مند می شود: فرزند شایسته ای که برای او آمرزش خواهد، قرآنی که خوانده شود، چاه آبی که حفر کند، درختی که بکارد، نهری که برای بهره مندی دیگران احداث کند و سنت نیکی که بعد از وی بدان عمل شود.

احسان کننده و بهشت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من رد عن قوم من المسلمین عادیه ماء او نار وجبت له الجنه؛(120) کسی که دسته ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد، بهشت بر او واجب می شود.