فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اجراحسان

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من مشی الی ری قرابه بنفسه و ماله لیصل رحمه أعطاه الله عزوجل اجر مائه شهید، و له بکل خطوه أربعون ألف حسنه، و یمحی عنه أربعون ألف سیئه و یرفع له من الدرجات مثل ذلک، و کان کأنما عبدالله مائه سنه صابراً محتسباً؛(117) هر کس شخصاً با جان و مال خود برای احسان به خویشاوندان نزد آنان برود، خداوند عزوجل پاداش صد شهید بر وی اعطا فرماید، و برای اوست به هر گامی (که بر می دارد) چهل هزار حسنه، و چهل هزار گناه از او محو شود و به همان تعداد درجات وی رفیع گردد. و گویا وی خدا را صد سال عبادت کرده با شکیبایی و اخلاص.

اثر احسان

امام صادق (علیه السلام): ایما مؤمن نفس عن مؤمن کربه نفس الله عنه سبعین کربه من کرب الدنیا و کرب یوم القیامه؛(118) هر مؤمنی که گرفتاری مومنی را بر طرف کند، خداوند هفتاد گرفتاری از دنیا و آخرت از وی دور می سازد.

بهره مندی از احسان؛ حتی بعد از مرگ

قال الامام الصادق (علیه السلام): ست خصال ینتفع بهاالمؤمن من بعد موته: ولد صالح یستغفر له و مصحف یقرأفیه، و قلیب یحفره، و غرس یغرسه، و صدقه ماء یجریه و سنه حسنه یؤخذ بها بعده؛(119) شش فضیلت است که مؤمن بعد از مرگ از آنها بهره مند می شود: فرزند شایسته ای که برای او آمرزش خواهد، قرآنی که خوانده شود، چاه آبی که حفر کند، درختی که بکارد، نهری که برای بهره مندی دیگران احداث کند و سنت نیکی که بعد از وی بدان عمل شود.