فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

شاخ امل

شاخ امل بزن که چراغی است زود میر بیخ هوس بکن که درختی است کم بقا
خاقانی

قدر موقعیت

به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری بسا کسی که به روز تو آرزومند است

آرزو در جوانی

جوان آرزوها فراوان کند همی هر چه خواهد به وهم آن کند