فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزوی دست یافتنی!

مردی از دوست خود پرسید: آیا تا به حال - که شصت سال از عمرت می گذرد - به یکی از آرزوهای جوانیت رسیده ای؟ گفت: آری، فقط به یکی. هنگامی که پدرم موهای سرم را کشیده و مرا تنبیه می کرد، آرزو می کردم که به هیچ وجه مو نداشته باشم، و امروز بحمدالله، به این آرزویم رسیده ام.(108)

اشعار

شاخ امل

شاخ امل بزن که چراغی است زود میر بیخ هوس بکن که درختی است کم بقا
خاقانی