فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تکیه بر آرزو

من الحمق الاتکال علی الأمل؛(98) تکیه کردن بر آرزوها (ی طول و دراز و غیر عاقلانه) از ابلهی و حماقت است.

آرزوهای زیاد و فساد عقل

کثره الأمانی من فساد العقل؛(99) آرزوهای زیاد، ناشی از فساد عقل است.

ویرانی عقل

من سلط ثلاثاً علی ثلاث فکأنما أعان علی هدم عقله من أظلم نور تفکره بطول أمله و محاطرائف حکمته بفضول کلامه و أطفانور عبرته بشهوات نفسه فکأنما أعان هواه علی هدم عقله و من هدم عقله أفسد علیه دینه و دنیاه؛(100) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: هر کس سه چیز را بر سه چیز مسلط سازد، به ویرانی عقلش کمک کرده است: آنکه نور تفکرش را به آرزوی درازش تاریک کند و آنکه شگفتی های حکمتش را به گفتار بیهوده اش نابود کند و آنکه پرتو اندرز گرفتن خود را به خواهش های نفسش خاموش کند. (هر که چنین کند) گویا هوس خود را بر ویرانی عقلش کمک داده و کسیکه عقلش را ویران کند دین و دنیای خویش را ساخته است.