فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اثر آرزوی دراز

عن علی بن عیسی رفعه قال فیما ناجی الله عزوجل به موسی (علیه السلام) یا موسی لا تطول فی الدینا أملک فیقسو قلبک و القاسی القلب منی بعید؛(96) علی بن عیسی حدیثی را به امام (علیه السلام) رسانده که فرموده اند: در مناجات خداوند عزوجل با موسی آمده است: ای موسی در این دنیا آرزوی دراز مکن که دلت سخت می شود و سخت دل از من دور است.

سلطان شیطان

الأمل سلطان الشیطان علی قلوب الغافلین؛(97) علی (علیه السلام) فرمود: آرزوی باطل، سلطان شیطان بر قلوب افراد عاقل است.

تکیه بر آرزو

من الحمق الاتکال علی الأمل؛(98) تکیه کردن بر آرزوها (ی طول و دراز و غیر عاقلانه) از ابلهی و حماقت است.