فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

امل و عمل

قال الصادق (علیه السلام): العاقل یعتمد علی عمله و الجاهل یعتمد علی أمله؛(94) اشخاص عاقل به سعی و کوشش خود تکیه می کنند، ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خویش متکی هستند.

آرزو و نسیان آخرت

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): انما أخاف علیکم اثنتین اتباع الهوی و طول الأمل أما اتباع الهوی فانه یصد عن الحق و أما طول الأمل فینسی الاخره؛(95) علی (علیه السلام) فرمودند: من بر شما از دو چیز می ترسم: پیروی هوس و آرزوی دراز، زیرا پیروی از هوس شما را از حق باز می دارد و آرزوی دارز باعث فراموشی آخرت می شود.

اثر آرزوی دراز

عن علی بن عیسی رفعه قال فیما ناجی الله عزوجل به موسی (علیه السلام) یا موسی لا تطول فی الدینا أملک فیقسو قلبک و القاسی القلب منی بعید؛(96) علی بن عیسی حدیثی را به امام (علیه السلام) رسانده که فرموده اند: در مناجات خداوند عزوجل با موسی آمده است: ای موسی در این دنیا آرزوی دراز مکن که دلت سخت می شود و سخت دل از من دور است.