فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزوی نامطلوب

قال علی (علیه السلام): افضل الدواء ترک المنی؛(93) بهترین داروی شفا بخش ترک آرزوهای نابجا است.

امل و عمل

قال الصادق (علیه السلام): العاقل یعتمد علی عمله و الجاهل یعتمد علی أمله؛(94) اشخاص عاقل به سعی و کوشش خود تکیه می کنند، ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خویش متکی هستند.

آرزو و نسیان آخرت

قال أمیرالمؤمنین (علیه السلام): انما أخاف علیکم اثنتین اتباع الهوی و طول الأمل أما اتباع الهوی فانه یصد عن الحق و أما طول الأمل فینسی الاخره؛(95) علی (علیه السلام) فرمودند: من بر شما از دو چیز می ترسم: پیروی هوس و آرزوی دراز، زیرا پیروی از هوس شما را از حق باز می دارد و آرزوی دارز باعث فراموشی آخرت می شود.