فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

آرزوی نامطلوب

قال علی (علیه السلام): افضل الدواء ترک المنی؛(93) بهترین داروی شفا بخش ترک آرزوهای نابجا است.

امل و عمل

قال الصادق (علیه السلام): العاقل یعتمد علی عمله و الجاهل یعتمد علی أمله؛(94) اشخاص عاقل به سعی و کوشش خود تکیه می کنند، ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خویش متکی هستند.