فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزوهای بیجا معلول تسلط شیطان

و لأضلنهم و لأمنینهم و لامر نهم فلیبتکن ءاذان الأنعم و لامر نهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطن ولیا من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً؛(92) و آنها را گمراه می کنم! و به آرزوها سرگرم می سازم! و به آنان دستور می دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهار پایان را بشکافند، و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!) و هر کس، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است.

روایات

آرزوی نامطلوب

قال علی (علیه السلام): افضل الدواء ترک المنی؛(93) بهترین داروی شفا بخش ترک آرزوهای نابجا است.