فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

منافقان، فریب خورده و مغرور به آرزوهای بیجا

ینادونهم ألم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم أنفسکم و تربصتم و ارتبتم و غرتکم الأمانی حتی جاء أمرالله و غرکم بالله الغرور؛(91) آنها را صدا می زنند: مگر ما با شما نبودیم؟ می گویند: آری، ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار (مرگ پیامبر را) کشیدید، و (در همه چیز) شک و تردید داشتید، و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید، و شیطان فریبکار شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد!

آرزوهای بیجا معلول تسلط شیطان

و لأضلنهم و لأمنینهم و لامر نهم فلیبتکن ءاذان الأنعم و لامر نهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطن ولیا من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً؛(92) و آنها را گمراه می کنم! و به آرزوها سرگرم می سازم! و به آنان دستور می دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهار پایان را بشکافند، و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!) و هر کس، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است.

روایات