فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آرزوهای نابجا

و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن و سئلوا الله من فضله ان الله کان بکل شی ء علیماً؛(86) برتریهایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید! (این تفاوتهای طبیعی و حقوقی، برای حفظ نظام زندگی شما، و بر طبق عدالت است. ولی با این حال،) مردان نصیبی از آنچه به دست می آورند دارند، و زنان نیز نصیبی (و نباید حقوق هیچ یک پایمال گردد). و از فضل (و رحمت و برکت) خدا، برای رفع تنگناها طلب کنید! و خداوند به هر چیز داناست.

شیطان و آرزو

لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیباً مفروضاً و لأضلنهم و لأمنینهم و لامر نهم فلیبتکن آذان الأنعام و لامر نهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان و لیا من دون الله فقد خسر خسراناً مبیناً یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الاغروراً أولئک مأواهم جهنم و لا یجدون عنها محیصاً خدا او (شیطان) را از رحمت خویش دور ساخته و او گفته است: از بندگان تو، سهم معینی خواهم گرفت! و آنها را گمراه می کنم! و به آرزوها سرگرم می سازم! و به آنان دستور می دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهارپایان را بشکافند، و آفرینش پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!) و هر کس، شیطان را به جای خدا ولی خود برگزیند، زیان آشکاری کرده است. شیطان به آنها وعده ها (ی دروغین) می دهد و به آرزوها، سرگرم می سازد در حالی که جز فریب و نیرنگ، به آنها وعده نمی دهد. آنها [پیروان شیطان ] جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری ندارند.

فضیلت به آرزو نیست

لیس بأمانیکم و لا أمانی أهل الکتاب من یعمل سوءاً یجزبه و لا یجد له من دون الله و لیا و لا نصیراً؛(87) (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست هر کس عمل بدی انجام دهد، کیفر داده می شود و کسی را جز خدا، ولی و یاور خود نخواهد یافت.