فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نکات

متقی، منزوی نیست، بلکه با مال و اخلاق خوب خود، با مردم معاشرت می کند.
اعراض از لغو در گفتن، شنیدن، دین و معاشرت، کمالی است که در همه ادیان الهی از آن ستایش شده است.
یکی از شرایط توفیق در تبلیغ، نداشتن تکلف است. (مؤمن، در عمل و سخن و معاشرت، خود و دیگران را به زحمت نمی اندازد.)
اسلام، با آداب و رسوم جاهلی و خرافی مبارزه می کند و پیروی از آداب و رسوم و عقاید نیاکان اگر مستند به عقل و کتاب آسمانی نباشد محکوم است.
ایمان، مستلزم رعایت ادب و آداب اجتماعی است.
پای بندی به آداب و رسوم غیر الهی، زندگی را فلج می کند.
تربیت و آموختن آداب اسلامی را قبل از بلوغ کودکان شروع کنیم.
از آداب گفتگو، معرفی خود است.
از آداب سفر، داشتن همسفر و تدارک غذا است.
سلام، شعار اسلام است. بزرگ نیز به کوچک، سلام می کند.

آرزو

آیات