فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آسایش دو گیتی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
حافظ

زیستن درست

آن چنان زی که بمیری برهی نه چنان زی که بمیری برهند

نکات

متقی، منزوی نیست، بلکه با مال و اخلاق خوب خود، با مردم معاشرت می کند.
اعراض از لغو در گفتن، شنیدن، دین و معاشرت، کمالی است که در همه ادیان الهی از آن ستایش شده است.
یکی از شرایط توفیق در تبلیغ، نداشتن تکلف است. (مؤمن، در عمل و سخن و معاشرت، خود و دیگران را به زحمت نمی اندازد.)
اسلام، با آداب و رسوم جاهلی و خرافی مبارزه می کند و پیروی از آداب و رسوم و عقاید نیاکان اگر مستند به عقل و کتاب آسمانی نباشد محکوم است.
ایمان، مستلزم رعایت ادب و آداب اجتماعی است.
پای بندی به آداب و رسوم غیر الهی، زندگی را فلج می کند.
تربیت و آموختن آداب اسلامی را قبل از بلوغ کودکان شروع کنیم.
از آداب گفتگو، معرفی خود است.
از آداب سفر، داشتن همسفر و تدارک غذا است.
سلام، شعار اسلام است. بزرگ نیز به کوچک، سلام می کند.