فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

توفیق ادب

از ادب پر نور گشته این فلک و ز ادب معصوم و پاک آمد ملک
از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفاق زد(83)
مولوی

آسایش دو گیتی

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا
حافظ