فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

سلام نظامی

ژنرال مغرور در خیابان سرباز ساده ای را دید که خونسرد و آرام از کنار او گذشت و سلام نظامی نداد.
ژنرال برگشت و با عصبانیت از سرباز پرسید: سرباز! به من بگو وقتی یک ژنرال و یک سرباز در خیابان یکدیگر را می بینند، کدام یک باید اول سلام بدهند؟
سرباز فکری کرد و گفت: هر کدام با ادب تر است!(82)

اشعار

توفیق ادب

از ادب پر نور گشته این فلک و ز ادب معصوم و پاک آمد ملک
از خدا جوییم توفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب
بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفاق زد(83)
مولوی