فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آداب در شهر غریب

در دیوانی که منسوب به امیرالمؤمنین (علیه السلام) است، آمده: بنی اذا کنت فی بلده غریبه فعاشر بآدابها؛ یعنی پسرم! اگر در شهر غریبی رفتی، به آداب آنان معاشرت کن! مثلا اگر در یک جا رفتی، دیدی جمعیتی استاده غذا می خورند، تو هم آنجا بایست و غذا بخور! یا مثلا در بین اعراب این طور است که صبر نمی کنند تا همه مهمان ها بیایند و غذا را شروع کنند اما در بین ایرانیان این جور نیست. حالا ما اگر به آنجا رفتیم باید مطابق آداب آنها عمل کنیم.(81)

سلام نظامی

ژنرال مغرور در خیابان سرباز ساده ای را دید که خونسرد و آرام از کنار او گذشت و سلام نظامی نداد.
ژنرال برگشت و با عصبانیت از سرباز پرسید: سرباز! به من بگو وقتی یک ژنرال و یک سرباز در خیابان یکدیگر را می بینند، کدام یک باید اول سلام بدهند؟
سرباز فکری کرد و گفت: هر کدام با ادب تر است!(82)

اشعار