فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تغافل در معاشرت

امام صادق (علیه السلام): صلاح حال التعایش و التعاشر مل ء مکیال ثلثاه فطنه و ثلثه تغافل؛(72) سامان یافتن همزیستی و معاشرت، به پیمانه ای پر می ماند که دو سومش هوشمندی و یک سومش نادیده گرفتن (خطای دیگران) است.

دستور به حسن معاشرت

امام رضا (علیه السلام): أجمل معاشرتک مع الصغیر و الکبیر؛(73) نشست و برخاست خود را با کوچک و بزرگ نیکوگردان.

ادب بهترین ارث

امام صادق (علیه السلام): ان خیر ما ورث الاباء لأبنائهم الأدب لاالمال؛(74) بهترین ارثی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند، ادب است نه ثروت.