فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آداب سفر رفتن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حق علی المسلم اذا أراد سفراً أن یعلم اخوانه، و حق علی اخوانه اذا قدم أن یأتوه؛(70) هر گاه مسلمانی، قصد سفر نماید سزاوار است به برادران دینی خود اصلاح دهد، و برادران دینی او وظیفه است که هر گاه برادرشان از سفر بازگشت به دیدارش آیند.

مدارا کردن با مردم

امام علی (علیه السلام): سلامه الدین و الدنیا فی مداراه الناس؛(71) سلامتی دین و دنیا در مدارا کردن با مردم است.

تغافل در معاشرت

امام صادق (علیه السلام): صلاح حال التعایش و التعاشر مل ء مکیال ثلثاه فطنه و ثلثه تغافل؛(72) سامان یافتن همزیستی و معاشرت، به پیمانه ای پر می ماند که دو سومش هوشمندی و یک سومش نادیده گرفتن (خطای دیگران) است.