فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آداب مجلس

امام کاظم (علیه السلام): اذا کان ثلاثه فی بیت فلا یتناجی اثنان دون صاحبهما فان ذلک ممایغمه؛(69) هر گاه سه نفر در خانه ای بودند، دو نفرشان با هم نجوا نکنند؛ زیرا نجوا کردن، نفر سوم را ناراحت می کند.

آداب سفر رفتن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): حق علی المسلم اذا أراد سفراً أن یعلم اخوانه، و حق علی اخوانه اذا قدم أن یأتوه؛(70) هر گاه مسلمانی، قصد سفر نماید سزاوار است به برادران دینی خود اصلاح دهد، و برادران دینی او وظیفه است که هر گاه برادرشان از سفر بازگشت به دیدارش آیند.

مدارا کردن با مردم

امام علی (علیه السلام): سلامه الدین و الدنیا فی مداراه الناس؛(71) سلامتی دین و دنیا در مدارا کردن با مردم است.