فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حرمت و رحمت

امام صادق (علیه السلام): لیس منامن لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا؛(67) از ما نیست کسی که به بزرگ سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.

تشکر از نیکی

امام سجاد (علیه السلام): أما حق ذی المعروف علیک فأن تشکره و تذکر معروفه و تکسبه المقاله الحسنه و تخلص له الدعاء فیما بینک و بین الله؛(68) حق کسی که بر تو نیکی می کند، این است که او را سپاس بگویی و نیکی اش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خداوند برایش خالصانه دعا کنی.

آداب مجلس

امام کاظم (علیه السلام): اذا کان ثلاثه فی بیت فلا یتناجی اثنان دون صاحبهما فان ذلک ممایغمه؛(69) هر گاه سه نفر در خانه ای بودند، دو نفرشان با هم نجوا نکنند؛ زیرا نجوا کردن، نفر سوم را ناراحت می کند.