فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

حرمت و رحمت

امام صادق (علیه السلام): لیس منامن لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا؛(67) از ما نیست کسی که به بزرگ سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.

تشکر از نیکی

امام سجاد (علیه السلام): أما حق ذی المعروف علیک فأن تشکره و تذکر معروفه و تکسبه المقاله الحسنه و تخلص له الدعاء فیما بینک و بین الله؛(68) حق کسی که بر تو نیکی می کند، این است که او را سپاس بگویی و نیکی اش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خداوند برایش خالصانه دعا کنی.