فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

دستور خدا به عفو خالی از سرزنش

و ما خلقنا السموت و الأرض و ما بینهما الابالحق و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلق العلیم؛(66) ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است، جز بحق نیافریدیم؛ و ساعت موعود [قیامت ] قطعاً فرا خواهد رسید (و جزای هر کس به او می رسد)! پس، از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن (و آنها را بر نادانیهایشان ملامت ننما)! به یقین، پروردگار تو، آفریننده آگاه است!

روایات

حرمت و رحمت

امام صادق (علیه السلام): لیس منامن لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا؛(67) از ما نیست کسی که به بزرگ سالان ما حرمت ننهد و با خردسالان ما مهربان نباشد.