فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

لزوم بر خوردن مؤدبانه با مسایل

قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها أذی و الله غنی حلیم؛(65) گفتار پسندیده (در برابر نیازمندان)، و عفو (و گذشت از خشونتهای آنها)، از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد، بهتر است؛ و خداوند، بی نیاز و بردبار است.

دستور خدا به عفو خالی از سرزنش

و ما خلقنا السموت و الأرض و ما بینهما الابالحق و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلق العلیم؛(66) ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است، جز بحق نیافریدیم؛ و ساعت موعود [قیامت ] قطعاً فرا خواهد رسید (و جزای هر کس به او می رسد)! پس، از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن (و آنها را بر نادانیهایشان ملامت ننما)! به یقین، پروردگار تو، آفریننده آگاه است!

روایات