فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

لزوم مراعات ادب و عفت در خانواده

یأیهاالذین ء امنوالیستئذنکم الذین ملکت أیمنکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرت من قبل صلوه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلوه العشاء ثلث عورت لکم لیس علیکم و لا علیهم جناح بعدهن طوفون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین الله لکم الایات والله علیم حکیم؛(64) ای کسانی که ایمان آورده اید! بردگان شما، و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود را بیرون می آورید، و بعد از نماز عشا؛ این سه وقت خصوصی برای شماست؛ اما بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیست (که بدون اذان وارد شوند) و برگرد یکدیگر بگردید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید). این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند، و خداوند دانا و حکیم است!

لزوم بر خوردن مؤدبانه با مسایل

قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها أذی و الله غنی حلیم؛(65) گفتار پسندیده (در برابر نیازمندان)، و عفو (و گذشت از خشونتهای آنها)، از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد، بهتر است؛ و خداوند، بی نیاز و بردبار است.

دستور خدا به عفو خالی از سرزنش

و ما خلقنا السموت و الأرض و ما بینهما الابالحق و ان الساعه لاتیه فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلق العلیم؛(66) ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است، جز بحق نیافریدیم؛ و ساعت موعود [قیامت ] قطعاً فرا خواهد رسید (و جزای هر کس به او می رسد)! پس، از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن (و آنها را بر نادانیهایشان ملامت ننما)! به یقین، پروردگار تو، آفریننده آگاه است!