فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عجله در پرسش دور از ادب معلم

قال فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی ء حتی أحدث لک منه ذکراً(62) (خضر) گفت: پس اگر می خواهی بدنبال من بیایی، از هیچ چیز مپرس تا خودم (به موقع) آن را برای تو بازگو کنم.

آداب راه رفتن و صحبت کردن (نکوهش راه رفتن متکبرانه)

و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الأرض مرحاً ان الله لا یحب کل مختال فخور و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان أنکر الاصوت لصوت الحمیر؛(63) (پسرم!) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. (پسرم!) در راه رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت ترین صداها صدای خران است.

لزوم مراعات ادب و عفت در خانواده

یأیهاالذین ء امنوالیستئذنکم الذین ملکت أیمنکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرت من قبل صلوه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلوه العشاء ثلث عورت لکم لیس علیکم و لا علیهم جناح بعدهن طوفون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین الله لکم الایات والله علیم حکیم؛(64) ای کسانی که ایمان آورده اید! بردگان شما، و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، و نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود را بیرون می آورید، و بعد از نماز عشا؛ این سه وقت خصوصی برای شماست؛ اما بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیست (که بدون اذان وارد شوند) و برگرد یکدیگر بگردید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید). این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند، و خداوند دانا و حکیم است!