فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

لزوم تخلیه مجلس و جادادن به حاضرین برای واردین در صورت تنگی جا

یأیهاالذین ءامنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین ء امنوامنکم و الذین أوتواالعلم درجات والله بما تعملون خبیر؛(61) ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که به شما گفته شود: مجلس را وسعت بخشید (و به تازه واردها جا دهید، وسعت بخشید، خداوند (بهشت را) برای شما وسعت می بخشد؛ و هنگامی که گفته شود: برخیزید، برخیزید؛ اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد؛ و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است!

عجله در پرسش دور از ادب معلم

قال فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی ء حتی أحدث لک منه ذکراً(62) (خضر) گفت: پس اگر می خواهی بدنبال من بیایی، از هیچ چیز مپرس تا خودم (به موقع) آن را برای تو بازگو کنم.

آداب راه رفتن و صحبت کردن (نکوهش راه رفتن متکبرانه)

و لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الأرض مرحاً ان الله لا یحب کل مختال فخور و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان أنکر الاصوت لصوت الحمیر؛(63) (پسرم!) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان، و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. (پسرم!) در راه رفتن، اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز فریاد مزن) که زشت ترین صداها صدای خران است.