فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مراعات ادب در سخن گفتن پدر با پسر در مذاکره یعقوب با فرزندان

قال انی لیحزننی أن تذهبوا به و أخاف أن یأکله الذئب و أنتم عنه غفلون؛(60) (پدر) گفت: من از بردن او غمگین می شوم و از این می ترسم که گرگ او را بخورد، و شما از او غافل باشید!

لزوم تخلیه مجلس و جادادن به حاضرین برای واردین در صورت تنگی جا

یأیهاالذین ءامنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجلس فافسحوا یفسح الله لکم و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین ء امنوامنکم و الذین أوتواالعلم درجات والله بما تعملون خبیر؛(61) ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که به شما گفته شود: مجلس را وسعت بخشید (و به تازه واردها جا دهید، وسعت بخشید، خداوند (بهشت را) برای شما وسعت می بخشد؛ و هنگامی که گفته شود: برخیزید، برخیزید؛ اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد؛ و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است!

عجله در پرسش دور از ادب معلم

قال فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی ء حتی أحدث لک منه ذکراً(62) (خضر) گفت: پس اگر می خواهی بدنبال من بیایی، از هیچ چیز مپرس تا خودم (به موقع) آن را برای تو بازگو کنم.