فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آداب معاشرت

آیات

مراعات ادب در سخن گفتن پدر با پسر در مذاکره یعقوب با فرزندان

قال انی لیحزننی أن تذهبوا به و أخاف أن یأکله الذئب و أنتم عنه غفلون؛(60) (پدر) گفت: من از بردن او غمگین می شوم و از این می ترسم که گرگ او را بخورد، و شما از او غافل باشید!