فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مرگ و مرد

مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من از او عمری ستانم جاودان او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ

برهان معاد

گل دفتر اسرار خداوند گشوده است صحرا ورق تازه ای از پند گشوده است
تقریر ادیبانه برهان معاد است فصلی که نسیم از پس اسفند گشوده است
زکریا اخلاقی

آخرش مرگ!

اگر زرین کلاهی عاقبت مرگ به تخت ار پادشاهی عاقبت مرگ
گرت نقش سلیمان در نگین است در آخر خاک راهی عاقبت مرگ