فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زندگی واقعی

و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛(36) و زندگی واقعی سرای آخرت است، اگر می دانستند!

با نبود آخرت، آفرینش عبث است!

أفحسبتم أنما خلقناکم عبثاً و أنکم الینا لا ترجعون؛(37) آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم، و به سوی ما باز نمی گردید؟

روایات