فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عالم برزخ

حتی اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی أعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون؛(33) شاید در آنچه ترک کردم (و کوتاهی نمودم) عمل صالحی انجام دهم! (ولی به او می گویند:) چنین نیست! این سخنی است که او به زبان می گوید (و اگر بازگردد، کارش همچون گذشته است)! و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند!

کیفیت رستاخیز

یا أیها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه لنبین لکم و نقر فی الأرحام مانشاء الی أجل مسمی ثم نخر جکم طفلا ثم لتبلغوا أشدکم و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی أرذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئاً وتری الأرض هامدة فاذا أنزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و أنبتت من کل زوج بهیج ذلک بأن الله هو الحق و أنه یحی الموتی و أنه علی کل شی ء قدیر و أن الساعه آتیه لا ریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور؛(34) ای مردم! اگر در رستاخیز شک دارید، (به این نکته توجه کنید که:) ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه [ چیزی شبیه گوشت جویده شده ]، که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدن شکل؛ تا برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم)! و جنین هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم (مادران) قرار می دهیم؛ (و آنچه را بخواهیم ساقظ می کنیم؛) بعد شما را بصورت طفل بیرون می آوریم؛ سس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خویش برسید. در این میان بعضی از شما می میرند؛ و بعضی آن قدر عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی (و پیری) می رسند؛ آنچنان که بعد از علم و آگاهی، چیزی نمی دانند! (از سوی دیگر،) زمین را (در فصل زمستان) خشک و مرده می بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو می فرستیم، به حرکت در می آید و می روید دو از هر نوع گیاهان زیبا می رویاند! این بخاطر آن است که (بدانید) خداوند حق است؛ و اوست که مردگان را زنده می کند؛ و بر هر چیزی تواناست. و اینکه رستاخیز آمدنی است، و شکی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده می کند.

همه از خدائیم!

الذین اذا أصابتهم مصیبه قالوا انالله و انا الیه راجعون؛(35) آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: ما از آن خدائیم؛ و به سوی او باز می گردیم!