فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

زندگی بعد از مرگ

فانظر الی آثار رحمه الله کیف یحی الأرض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی و هو علی کل شی ء قدیر؛(31) به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند؛ چنین کسی (که زمین مرده را زنده کرد) زنده کننده مردگان (در قیامت) است؛ و او بر همه چیز تواناست!

آفرینش دوباره

و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها أول مره و هو بکل خلق علیم؛(32) و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این استخوانها آنها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟! بگو: همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بر آن را آفرید؛ و او به هر مخلوقی داناست!

عالم برزخ

حتی اذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی أعمل صالحاً فیما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون؛(33) شاید در آنچه ترک کردم (و کوتاهی نمودم) عمل صالحی انجام دهم! (ولی به او می گویند:) چنین نیست! این سخنی است که او به زبان می گوید (و اگر بازگردد، کارش همچون گذشته است)! و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند!