فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

قبض روح

الله یتوفی الأنفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الأخری الی أجل مسمی ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛(30) خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند، و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) باز می گرداند تا سرآمدی معین؛ در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که اندیشه می کنند!

زندگی بعد از مرگ

فانظر الی آثار رحمه الله کیف یحی الأرض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتی و هو علی کل شی ء قدیر؛(31) به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند؛ چنین کسی (که زمین مرده را زنده کرد) زنده کننده مردگان (در قیامت) است؛ و او بر همه چیز تواناست!

آفرینش دوباره

و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها أول مره و هو بکل خلق علیم؛(32) و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این استخوانها آنها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟! بگو: همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بر آن را آفرید؛ و او به هر مخلوقی داناست!