فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

همه می میرند

انک میت و انهم میتون؛(29) تو (ای پیامبر!) می میری و آنها نیز خواهند مرد!

قبض روح

الله یتوفی الأنفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الأخری الی أجل مسمی ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون؛(30) خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند، و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) باز می گرداند تا سرآمدی معین؛ در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که اندیشه می کنند!