گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آخرت

آیات

همه می میرند

انک میت و انهم میتون؛(29) تو (ای پیامبر!) می میری و آنها نیز خواهند مرد!