فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عاقبت تحقیر مؤمن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من حقر مؤمناً مسکیناً او غیر مسکین لم یزل الله عزوجل حقراًله ماقتاً حتی یرجع عن محقرته ایاه(15) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که مؤمنی را تحقیر نماید، خواه مسکین باشد یا غیر مسکین، این عمل پیوسته مورد تحقیر و دشمنی بار یتعلی خواهد بود تا از روش نادرست خود برگردد و او را با دیده یک مسلمان مورد احترام بنگرد.

راه حفظ آبرو

قال علی (علیه السلام) من ضن بعرضه فلیدع المراء؛(16) هر کس می خواهد آبروی خود را حفظ کند، باید از جدال بپرهیزد.

حرمت مؤمن تا قیام قیامت

أیها الناس ان دماءکم و أعراضکم علیکم حرام الی أن تلقوا ربکم؛(17) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای مردم! خون و مال و آبروی شما حرمت دارد تا قیام قیامت.