فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رسوا نمودن مؤمن، خروج از ولایت خدا

عن مفضل بن عمر قال قال لی أبو عبدالله (علیه السلام) من روی علی مؤمن روایه یرید بها شینه و هدم مروءته لیسقط من أعین الناس أخرجه الله من ولایته الی ولایه الشیطان فلا یقبله الشیطان؛(14) مفضل عمر روایت کرده است که حضرت صادق (علیه السلام) به من فرمودند: هر کس به زیان مومنی سخن بگوید و از آن رسوایی او و از بین بردن مردانگی اش را بخواهد تا از چشم مردمان بیفتد، خداوند او را از ولایت خودش به ولایت شیطان می اندازد ولی شیطان هم او را نمی پذیرد.

عاقبت تحقیر مؤمن

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال من حقر مؤمناً مسکیناً او غیر مسکین لم یزل الله عزوجل حقراًله ماقتاً حتی یرجع عن محقرته ایاه(15) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که مؤمنی را تحقیر نماید، خواه مسکین باشد یا غیر مسکین، این عمل پیوسته مورد تحقیر و دشمنی بار یتعلی خواهد بود تا از روش نادرست خود برگردد و او را با دیده یک مسلمان مورد احترام بنگرد.

راه حفظ آبرو

قال علی (علیه السلام) من ضن بعرضه فلیدع المراء؛(16) هر کس می خواهد آبروی خود را حفظ کند، باید از جدال بپرهیزد.