فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

10- محروم نکردن قابله از گوشت عقیقه:

از سنتهای بسیار خوبی که از اهل بیت عصمت به یادگار مانده و بر آن سفارش کرده اند این است که مقداری از گوشت عقیقه را به قابله نوزاد بدهند، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به هنگام عقیقه برای امام حسن و امام حسین، یک ران از گوسفند را برای قابله فرستاد.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: سمی رسول الله حسنا و حسسنا یوم سابعهما... و عق عنهما شاة شاة و بعثوا برجل شاة الی القابله...(58)
پیامبر روز هفتم نام حسن و حسین - علیهم السلام - را برای آنها انتخاب کرد... و برای هر کدام گوسفندی عقیقه کرده و یک ران عقیقه را برای قابله فرستادند.

11- دعای عقیقه از زبان پیامبر:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: رسول خدا به هنگام عقیقه این دعا را می خواند: بسم الله عقیقه عن الحسن وقال: اللهم عظمهابعظمه، ولحمها بلحمه و دمها بدمه و شعرها بشعره، اللهم اجعلها و قاءا لمحمد و آله.(59)
یعنی: به نام خداوند، این عقیقه ای است از سوی حسن خدایا به سبب استخوان و گوشت و خون و موی قربانی، استخوان و گوشت و خون و موی حسن را سالم نگهدار، خدایا این قربانی را مایه حفظ محمد و آل محمد قرار ده.

12- مبارزه با سنتهای غلط جاهلی:

با ظهور اسلام و بعثت پیامبر بزرگوار اسلام بسیاری از قوانین و سنتهای جاهلی مردود شمرده شد و برخی هم که عقل پسند و مطلوب بود مورد امضا و تأیید قرار گرفت.
از جمله سنتهایی که با برخی تغییرات پذیرفته شد عقیقه بود این سنت در عهد جاهلیت نیز جاری بود، اما با خرافات مخلوط شده بود، در جاهلیت تنها برای نوزادان پسر عقیقه می دادند آن هم بدین صورت که پنبه ای را به خون عقیقه می آغشته و پس از تراشیدن موی نوزاد بر سر او می مالیدند.
ابوهریره گوید: ان الیهود کانت تعق عن الغلام شاه ولایذبحون عن الجاریه، فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اذبحوا عن الغلام شاتین و عن الجاریه شاه.(60)
یهودیان برای نوزادی که پسر بود عقیقه می کردند ولی اگر دختر بود برایش عقیقه نمی کردند، پیامبر فرمود: برای پسر دو گوسفند عقیقه کنید و برای دختر یک گوسفند.
عایشه گوید: کانوا فی الجاهلیه اذا عقوا خضبوا قطنه بدم العقیقه و اذا حلقوا راس الصبی وضعوها علی راسه. فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): اجعلوا مکان الدم خلوقا.(61)
در زمان جاهلیت هرگاه عقیقه می کردند پنبه ای را به خون عقیقه آغشته می کردند و هر گاه سر نوزاد را می تراشیدند آن پنبه را بر سرش می گذاشتند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای جلوگیری از این اعمال فرمود به جای خون عطر بزنید. به این ترتیب بود که پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) این سنت را از خرافات زدود و به عنوان یک سنت خوب اسلامی رواج داد.