فهرست کتاب


حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت علیهم السلام

محمد جواد طبسی‏

5- جگر گوشه مؤمن:

پیامبر فرمود: الولد کبد المؤمن ان مات صار شفیعا و ان مات بعده یستعفر الله له فیغفر له.(11)
فرزند جگر گوشه مؤمن است اگر پیش از پدر بمیرد برایش شفاعت می کند، و اگر بعد از پدر بمیرد برایش استغفار می کند و خداوند در اثر استغفار فرزند، پدر را می بخشد.

6- مهرورزیدن به فرزندان راه دستیابی به درجات بهشت:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قبلوا أولادکم فان لکم بکل قبله درجه فی الجنه و ما بین کل درجتین خمسمائه عام.(12)
فرزندان خود را ببوسید، زیرا برای هر بوسه ای که به فرزندان می زنید، یک درجه در بهشت خواهید داشت که فاصله هر درجه تا درجه دیگر به اندازه پانصد سال راه است.

7- اجر معنوی و پاداش اخروی رفع حاجت فرزندان:

ابن عمر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل می کند: من سقی ولده شربه ماء فی صغره سقاه الله سبعین شربة من ماء الکوثر یوم القیامه.(13)
هر کس به فرزند خردسال خود جرعه ای آب بنوشاند، خداوند به پاداش او در روز قیامت هفتاد جرعه از آب کوثر به او می نوشاند.