فهرست کتاب


بقا و زوال دولت

عبدالکریم بن محمد یحیی قزوینی‏ به کوشش:رسول جعفریان

مقدمه

آدمی تا در قید حیات است فانیست، ناچار است او را از فرمان بری پنج حاکم که پروردگار عالم ایشان را مقرر ساخته برای تربیت او، و موکل داشته بر تقویت او، و او را اختیار داده در پیروی هر کدام که خواهد، لیکن از حکم مجموع بیرون نتواند رفت.
اطاعت بعضی موجب صعود اوست به درجات عالیه، و پیروی بعضی مقتضی سقوط اوست در درکات هاویه.
دو در باطن اوست یکی عقل دوم طبع و دو از برون، یکی شرع دوم عرف، و پنجم از برون آید ودر درون قرار گیرد و آن عادت است که به تکرار و موانست حاصل شود، گاه یکی ازیشان حکمی کند بر خلاف حکم آن دیگر، و در این هنگام، گاه باشد که معلوم نباشد که مصلحت در فرمانبری کدام است، و فرمان بر را حیرتی رو دهد.
و گاه حکمی صادر شود که معلوم نباشد که صاحب آن حکم کدام است، و گاه فرمانبری بعضی، ضرر رساند لیکن فرمانبر از حکم او بیرون شدن، نتواند، پس مضطر شود به پناه بردن به پروردگار که احکم الحاکمین است تا دفع شر او نماید.
بنابر این مقدمات، هر کس را ناچار است از شناختن یکان یکان از این حکام پنج گانه، و از شناخت نفس خود که فرمانبر ایشان است و از شناختن مراتب حکام در شرف و فضیلت، و از دانستن حکمت در سلطنت ایشان بر آدمی و از راه بردن بسوی مصلحت خود با اختلاف ایشان و از جدا کردن حکم بعضی از بعضی با اشتباه و از شناختن بعضی از نعمتهای احکم الحاکمین که ممد است او را در این امر و معین، و از شناختن چگونگی پناه جستن به او جل جلاله.
پس این رساله در بیان این امور نوشته شد و بر دوازده باب مرتب گردید به ترتیبی که مذکور شد.

باب اول: در شناخت عقل

عقل بر دوگونه است: یکی طبیعی که آدمی با خود آورده از اصل آفرینش، و آن قوتیست در او که به آن باز در تواند یافت چیزهائی را که به آن نتوان رسید مگر به اندیشه ها و تدبیرها که به کار برد در آموختن پیشه ها. و به این قوت، آدمی از سایر حیوانات ممتاز است.
دوم مکتبست که به کسب حاصل شود و آن قوتیست در آدمی که به آن تمییز تواند کرد میان کارهایی که در آخرت به او نفع رساند یا ضرر داشته باشد، پس کارهای سودمند اخروی را بجای آورد، و اگر چه به دنیای او ضرر کند، و کارهای زیان رساننده در آخرت را ترک کند، واگر چه به دنیای او نفع رساند. و این وقت نزدیک به زمان بلوغ به هم می رسد و روز بروز محکم می شود به مدد دانشهای راست و کردارهای درست که به دستیاری عقل طبیعی اندوخته و می اندوزد، و فرشتگان او را در باطن راه نمایی و امداد می کنند، و این هر دو عقل در مردمان به تفاوت می باشد، بعضی را کامل تر داده اند و بعضی را ناقص تر و به قدر کمال ونقص آن، تکلیف کرده اند و به اندازه آن حساب خواهند جست.

باب دوم: در شناخت شرع

شرع دستوریست الهی که به جهت بندگان فرستاده اند تا هر که قبول کند و فرمان ببرد به سعادت ابدی فایز گردد و به لذات جاودانی برسد، بعضی از احکام آن را واجب و لازم شمرده اند، هر که قبول آن را نکند و فرمان نبرد، سزاوار عقوبت الهی گردد، و محرومی از لذات جاودانی. و بعضی را نافله گردانیده اند، هر که فرمان ببرد ثواب یابد و به درجات عالیه برسد و هر که فرمان نبرد، عقوبتی بر او لازم نیاید. و از جمله آنچه واجب شمرده اند، بعضی را به منزله رکن دین و ستون شرع قرار داده اند، هر که فرمان نبرد از دین بیرون رود. باز بعضی از احکام را بیان روشن کرده اند، چنانکه کسی را در ترک آن عذری نمی ماند. و بعضی را مبهم و مشتبه گذاشته اند تا بندگان را در آن بیازمایند و امتحان نمایند هر که رعایت احتیاط در آن کند، درجات عالیه در آخرت به پاداش آن به او دهند، و هر که رعایت نکند از آن درجات محروم ماند، بکله گاه باشد که به شومی رعایت نکردن آن، از توفیق یافتن فرمانبری واجبات نیز محروم شود.
باز مردمان در فرمانبری به تفاوتند، از جهت تفاوت مراتب محکمی اعتقاد، و زیادتی یقین، و صفای اخلاص، و مراتب تن دادن به همه کردنیها و ناکردنیها، یا بعضی دون بعضی به آسانی و نشاط، یا به دشواری و دل تنگی.
باز بعضی به دل و زبان و تن و روان می گروند و اطاعت می کنند، چون مؤمنان صادق الایمان، و بعضی به دل منکرند و به زبان اقرار می نمایند، چون منافقان، و بعضی به زبان منکرند و به دل معتقد، چون یهودمنشان که حق را دانسته از حسد یا تکبر انکار می کنند، و بعضی به دل و زبان هر دو منکرند، چون کافران جاحد و بعضی به هر دو معترفند، لیکن احکام را کج می فهمند چون گمراهان، و بعضی معترفند و راست می فهمند، لیکن تن در نمی دهند به همه کردنی و ناکردنی، چون غاصبان و فاسقان. و باز هر یک از این گروه را درجات بسیار و مراتب بی شمار است.