فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

29: هدیه اهل بیت علیه السلام

فقال علی (بن الحسین) علیه السلام للفرزدق الشاعر حین أراد رد الجائزة:
قد رأی (الله) مکانک فشرک...
و لکنا أهل بیت اذا أنفذنا شیئاً لم نرجع فیه و أقسم علیه فقبلها.
فرزدق شاعر که آن اشعار مشهور را در مورد امام چهارم علیه السلام سروده و بعد زندانی شد وقتی که آزاد شد امام ده هزار درهم برای او فرستاد و او برگرداند و گفت: من اشعار را جز برای خدا نگفتم امام علیه السلام فرمود: خداوند منزلت تو را می داند و تقدیر می کند...
ولی ما خاندانی هستیم، هنگامی که چیزی را هدیه دادیم پس نمی گیریم
و او را قسم داد، فرزدق هم قبول کرد.
کشف المه 2: 80

30: روش اهل بیت علیه السلام در مهریه

عن الحسین علیه السلام قال:
ما عدونا سنة رسول الله
فی بناته و نسائه و أهل بیته
و هو ثنتا عشرة أوقیة
یکون أربعماة و ثمانین درهماً.
از امام حسین علیه السلام آمده است.
ما از سنت و روش پیامبر در مورد (مهریه) دختران و زنانش و خاندانش پا فراتر نمی گذاریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله دوازده اوقیه است که برابر چهار صد و هشتاد درهم است.
موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام: 243

31: اهل بیت علیه السلام و هزینه زندگی

روی ان سندی بن شاهک قال لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام احب أن تدعنی اکفنک، فقال:
انا أهل بیت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أکفاننا من طهور أموالنا.
نقل شده که سندی بن شاهک به امام هفتم گفت: دوست دارم اجازه فرمایید من هزینه کفن شما را به عهده گیرم امام فرمود:
ما خاندانی هستیم که هزینه حج واجب و مهریه همسران و پول کفنهایمان را از اموال پاک و پاکیزه خودمان می پردازیم.
وسائل الشیعه 2: 76 ح 1