فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

12: برخورد با قرآن

عن أبی عبدالله علیه السلام یقول:
ان القرآن فیه محکم و متشابه،
فأما المحکم فنؤمن به و نعمل به و ندین الله به و أما المتشابه فنؤمن به و لا نعمل به.
از امام صادق علیه السلام چنین آمده است:
قرآن دارای محکم و متشابه است، ما به محکمات آن ایمان و باور داریم و به آنها عمل می کنیم و به متشابه آن ایمان داریم ولی عمل نمی کنیم.
وسائل الشیعه 18: 146 ح 52

13: منش و روش اهل بیت علیه السلام

قال الصادق علیه السلام:
ان الله تبارک و تعالی أوجب علیکم حبنا و موالاتنا و فرض علیکم طاعتنا.
ألا فمن کان منا فلیقتد بنا. فان من شأننا:
ألورع و الاجتهاد و أداء الأمانة الی البر و الفاجر وصلة الرحم و اقراء الضیف و العفو عن المسی ء. و من لم یقتد بنا فلیس منا.
امام صادق علیه السلام فرمود:
خداوند محبت و ولایت و اطاعت ما را بر شما واجب کرده است؛
پس هر کس از ماست، به ما اقتداء کند.
روش و منش ما اینهاست:
تقوی، تلاش و کوشش، ادای امانت نیکوکار و گنهکار، و صله رحم و گرامی داشت میهمان و گذشت از خطاکار.
و کسی که از ما پیروی نکند از ما نیست.
الاختصاص: 241

14: شعار اهل بیت علیه السلام

عن أبی عبدالله علیه السلام قال:
شعار الحسین یا محمد و شعارنا یا محمد.
امام صادق علیه السلام فرمود:
... شعار امام حسین علیه السلام یا محمد بود
و شعار ما نیز یا محمد است.
کافی 5: 47 ح 1