فهرست کتاب


چهل حدیث سیره اهل بیت علیهم السلام

محمود شریفی‏

4: اهل بیت و بوی خوش

عن أبی بکر بن عبد الله الاشعری قال:
سألک أبا عبدالله علیه السلام عن المسک (هل یجوز اشمامه؟) فقال علیه السلام: انا لنشمه.
راوی گوید:
از امام صادق علیه السلام در مورد مشک سؤال کردم که آیا بو کردن آن جایز است؟ فرمود:
ما آن را استشمام می کنیم.
کافی 6: 515 ح 5

5: برخورد اهل بیت علیه السلام با دنیا

قال الصادق علیه السلام:
لیس منا من ترک دنیاه لآخرته و لا آخرته لدنیاه.
امام صادق علیه السلام فرمود:
کسی که دنیای خود را برای آخرتش ترک کند و یا آخرتش را برای دنیایش ترک کند از ما خاندان نیست.
وسائل الشیعه 12: 49 ح 1

6: برخورد با مصیبت و مرگ

قال الصادق علیه السلام:
انا أهل بیت نجزع قبل المصیبة،
فاذا نزل أمرالله رضینا بقصائه و سلمنا لأمره، و لیس لنا أن نکره ما أحب الله لنا.
امام صادق علیه السلام فرمود:
ما خاندانی هستیم که قبل از مصیبت جزع می کنیم سپس زمانی که امر خدا فرود آمد راضی به حکم خدا و تسلیم فرمان او می شویم شایسته ما نیست که آنچه را خدا برای ما دوست دارد، آن را نخواهیم.
وسائل الشیعه 2: 919 ح 4