فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

34: غذای مورد علاقه امام علیه السلام

عن علی بن مهزیار قال:
تغذیب مع ابی جعفر علیه السلام فاتی بقطا، فقال انه مبارک و کان یعجبه.
کان یقول: اطعموا صاحب الیرقان، یشوی له.
علی بن مهزیار گوید:
با امام جواد علیه السلام غذا می خوردم، پرنده سنگخوار (قطا) آوردند. فرمود: آن مبارک است.
امام از گوشت پرنده سنگخوار خوشش می آمد. می فرمود: کسی که مرض یرقان دارد برایش از آن کباب درست کنید.
مکارم الاخلاق: 161

35: ویژگی امام علیه السلام

محمد بن علی الجواد کان من أعیان بنی هاشم، و هو معروف بالسخاء و السودد و لهذا سمی الجواد
امام جواد علیه السلام از شخصیتهای بنام بنی هاشم بود، او به آقایی و سخاوت مشهور بود، از این رو جواد نامیده شد.
مستدرک عوالم العلوم 23: 30

36: همچون پدر

قال ابن الجوزی:
کان علی منهاج ابیه فی العلم و التقی و الزهد و الجود.
ابن جوزی گوید:
امام جواد علیه السلام در دانش و تقوا و زهد و سخاوت همانند پدر بزرگوارش امام رضا علیه السلام بود.
تذکرة الخواص: 321