فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

26: پرهیز از سایه

عن قاسم الصیقل قال:
عن قاسم الصیقل قال:
ما رأیت أحداً کان أشد تشدیداً فی الضل من أبی جعفر علیه السلام کان یأمر بقلع القبة و الحاجبین اذا أحرم.
قاسم بن صیق گوید:
هیچ کس را (در حج) ندیدیم که در مورد پرهیز از سایه مثل امام جواد علیه السلام سختگیری کند.
او هنگامی که محرم می شد دستور می داد که قبه و دو پوشش را بکنند.
کافی 4: 435 ح 3

27: پیاده روی در مدنی

عن علی بن مهزیار قال:
رأیت أبا جعفر علیه السلام یمشی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمرة، ثم ینصرف راکباً، و کنت أراه ماشیاً بعد ما یحاذی المسجد بمنی.
علی بن مهزیار گوید:
امام جواد علیه السلام را روز عید قربان دیدم پیاده راه می رود تا سنگ به جمره بزند. سپس سواره بر می گشت. او را می دیدم که هنگامی که به مقابل مسجد منا می رسید پیاده بود.
کافی 4: 486 ح 5.

28: پیروی از بنی هاشم

عن بعض اصحابه قال:
نزل أبو جعفر علیه السلام فوق المسجد بمنی قلیلاً عن دابته حتی توجه لیرمی الجمرة عند مضرب علی بن الحسین علیه السلام فقلت له: جعلت فداک لم ههنا فقال:
ان ههنا مضرب علی بن الحسن علیه السلام و مضرب بنی هاشم و انا احب أن أمشی فی منازل بنی هاشم.
از بعضی از اصحاب امام چنین آمده است:
امام جواد علیه السلام اندکی بالاتر از مسجدی که در منی هست از مرکب خویش پیاده می شد و به طرف جمره جایی که امام زین العابدین علیه السلام سنگ می زد متوجه می شد تا سنگ به جمرات بزند، من به حضرت گفتم:
فدایت کردم چرا اینجا پیاده شدید؟ (و نزدیک جمرات سواره نرفتید) امام علیه السلام فرمود:
اینجا محل سنگ زدن امام چهارم علی بن الحسین علیه السلام و بنی هاشم است و من دوست دارم قدم جای پای آنان بگذارم.
کافی 4: 586 ح 5