فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

19: دعای امام جواد علیه السلام

دعاء محمد بن علی علیه السلام
أللهم رب الأرواح الفانیة، و الأجساد البالیة، أسألک بطاعة الأرواح الراجعة الی أحبائها....صل علی محمد و آل محمد و اجعل النور فی بصری، و الیقین فی قلبی، و ذکرک باللیل و النهار علی لسانی و عملاً صالحاً فارزقنی.
دعای امام نهم علیه السلام چنین است:
ای خدایی که پروردگار روحهای فناپذیر و جسمهای پوسیده ای از تو می خواهم بخاطر اطاعت روحهای پاکی که به دوستانشان بر می گردند...بر پیامبر و خاندان او درود فرستی و نور را در دیدگانم قرار دهی (تا حقایق را ببینم) و یقین را در قلبم جایگزین کنی و یاد خود را شبانه روز بر زبانم جاری سازی و توفیق انجام کارهای نیک را روزیم گردانی.
بحارالانوار 91: 189

20: دعای قنوت امام علیه السلام

قنوت الامام محمد بن علی بن موسی علیه السلام
أللهم منائحک متتابعة و أیادیک متوالیة و نعمک سابغة و شکرنا قصیر، و حمدنا یسیر و أنت بالتعطف علی من اعترف جدیر....
خدایا بخششهای تو پشت سرهم، نعمتهای تو پیاپی، نعمتهای تو فراوان است.
سپاسگزاری ما نارسا و ستایش ما کم است و تو برای مهربانی نسبت به کسی که به کوتاهی کردن خود اعتراف دارد سزاواری.
عوالم 23: 211.

21: دعای دیگر قنوت

و دعا علیه السلام فی قنوته:
أللهم أنت الأول بلا اولیة معدودة والاخر بلا آخریة محدودة، أنشأتنا لالعلة اقتساراً، و اخترعتنا لالحاجة اقتداراً، و ابتدعتنا بحکمتک اختیاراً....
امام جواد علیه السلام در قنوت چنین دعا کرد:
خدایا! تو اولین هستی، نه اول بودن به شمارش و آخرین هستی نه آخرینی محدودیت پذیر. ما را به وجود آوردی بی آنکه مجبور باشی و ما را اختراع کردی نه بخاطر نیاز بلکه بخاطر توانمندی خودت و ما را با حکمت خویش و به اختیار از نیستی به وجود آوردی.
بحارالانوار 85: 225.