فهرست کتاب


چهل حدیث، سیره تقوی

محمود شریفی‏

14: امام و شکاکان

قال ابن شهر آشوب:
و کان علیه السلام شدید الادمة فشک فیه المرتابون، و هو بمکة فعرضوه علی القافه فلما نظروا الیه خروا لوجوههم سجداً ثم قاموا فقالوا:
یا ویحکم أمثل هذا الکوکب الدری و النور الزاهر، تعرضون علی مثلنا؟
ابن شهر آشوب گوید:
امام جواد علیه السلام شدیداً گندمگون بود. شکاکان در مورد او زمانی که در مکه بود تردید کردند و او را به قیافه شناسان عرضه کردند. هنگامی که قیافه شناسان به او نگاه کردند به سجده افتادند سپس برخاستند و گفتند: وای بر شما! آیا این ستاره دری و نور درخشنده را بر همانند ما عرضه می کنید؟
مناقب آل ابی طالب 4: 387

15: شفیع شیعه

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال:
.... و أن الله عزوجل رکب فی صلبه (الحسین علیه السلام) نطفة مبارکة طیبة زکیة مرضیة و سماها محمد بن علی علیه السلام فهو شفیع شیعته، و وارث علم جده، له علامة بینة و حجة ظاهرة.
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در ضمن حدیثی طولانی فرمود:
خداوند بزرگ در صلب امام حسین علیه السلام نطفه بابرکت و پاک و پاکیزه و پسندیده ای قرار داده و او را محمد بن علی علیه السلام نامیده است که او شفیع شیعیان، و وارث دانش جدش می باشد،
او دارای نشانه ای آشکار و برهانی روشن است.
عوالم العلوم 23: 218.

16: فکر و عمل امام علیه السلام

روی أنه حمل بز له قیمة کثیرة، فسل فی الطریق، فکتب الیه حمله یعرفه الخبر، فوقع بخطه:
ان أنفسنا و أموالنا من مواهب الله الهنیئة و عواریه المستودعة یمتع منها فی سرور و غبطة یأخذ ما اخذ منها فی أجر و حسبة فمن غلب جزعه علی صبره حبط أجره و نعوذ بالله من ذلک.
نقل شده است باری قماش که ارزش زیادی داشت برای امام جواد علیه السلام برده می شد. در بین راه دزدیده شد.
حامل بار جریان را به امام نوشت و خبر داد. امام علیه السلام با خط مبارکش چنین نوشت:
جان و مال ما از موهبتهای گوارا و امانتهای سپرده خداوند است. هر چه را خواهد با مسرت و خشنودی از آن بهره مندمان می کند و هر چه را بخواهد با اجر و پاداش می گیرد، کسی که بی تابی او بر صبرش غالب شود اجرش پایمال شده است و ما از این به خدا پناه می بریم.
تحف العقول: 726